Skip to main content

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră

 Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) s-a constituit în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Poieşti, în conformitate cu Art. 1 al Ordinului M.E.N. nr. 3277/16.02.1998 şi cu Hotărârea Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti din 08.11.2011.

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) funcţionează în conformitate cu:
 • Art. 350, 351, 352 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei i protecţiei sociale şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass si Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii;
 • Ordinul Nr. 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învaţământ superior din România;
 • Ordinul nr. 3070/2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014.
      Misiunea C.C.O.C constă în consilierea şi sprijinirea absolvenţilor de liceu, studenţilor şi absolvenţilor de studii superioare în vederea: dezvoltării personale şi profesionale; gestionării optime a situaţiilor de criză/situaţiilor de tranziţie în plan personal şi profesional; facilitării inserţiei eficiente pe piaţa muncii şi realizarea unor cariere de succes, prin: dezvoltarea de abilităţi şi competenţe specifice unui loc de muncă, precum şi prin valorificarea competenţelor transversale.

Obiectivele CCOC vizează:

 

 • orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel incât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;
 • reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
 • facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările reale ale pieţei muncii;
 • creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite.


Principalele activităţi ale C.C.O.C. sunt orientate în următoarele direcţii:
a) informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu/ studenţilor/absolvenţilor prin:
 • constituirea şi actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la piaţa muncii şi legislaţia în vigoare în domeniul muncii şi protecţiei sociale;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere psihologică şi consiliere în carieră (individuală sau de grup) în concordanţă cu deontologia profesională a consilierului de orientarea carierei/psihologului;
 • evaluarea şi testarea psihologică, realizată la cerere, în vederea autocunoaşterii şi dezvoltării carierei;
 • asistarea elevilor/studenţilor/absolvenţilor în dezvoltarea unor abilităţi precum: controlul emoţiilor, managementul stresului, comunicarea eficientă, managementul conflictelor, promovarea personală (scrierea unui CV, realizarea unei scrisori de intenţie, pregătirea pentru interviul de angajare);
b) dezvoltarea de acţiuni în direcţia creşterii gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum:
 • instrumentarea elevilor/studenţilor/absolvenţilor în vederea: cunoaşterii şi autocunoaşterii potenţialul educaţional şi profesional; alegerii/schimbării rutei profesionale individuale în contextul curriculumului universitar şi al sistemului de credite transferabile;
 • pregătirea elevilor/studenţilor/absolvenţilor pentru contactul cu mediul economic şi de afaceri prin facilitarea unor întâlniri cu principalii angajatori la nivel local;
 • încurajarea participării la concursurile de angajare şi dezvoltarea încrederii în sine, a capacităţii de luare a deciziilor privind cariera în contextul schimbărilor economice şi sociale din societatea românească;
 • pregătirea studenţilor şi a absolvenţilor pentru căutarea unui loc de muncă, prin asistenţă de specialitate acordată în: elaborarea unui curriculum vitae, în redactarea unei scrisori de intenţie/motivaţie, în familiarizarea cu tehnicile şi condiţiile unui interviu de angajare/selecţie etc.;
 • sistematizarea şi punerea la dispoziţia studenţilor şi absolvenţilor a unor modele de CV, scrisori de intenţie/motivaţie şi alte documente necesare perfecţionării continue sau angajării;
 • realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora;
 • elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe piaţa muncii;
 • participări la activităţi organizate de alumni;
 • dezvoltarea de acţiuni de colaborare cu instituţii publice şi organizaţii non-guvernamentale locale cu atribuţii în domeniul ocupării forţei de muncă; sindicate; cadre didactice; părinţi etc.;
c) informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior şi Cadrul Naţional al Calificărilor prin mijloace specifice precum:
 • colaborarea cu alte departamente ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti în vederea promovării specializărilor şi programelor de formare ale universităţii prin: sesiuni de prezentare de tip „Ziua porţilor deschise”, târguri educaţionale, vizite tematice;
 • popularizarea în campusul universitar a unor acţiuni specifice de cunoaştere a firmelor şi a nevoilor lor de personal cu calificare academică (tip „Ziua firmei”, „Târg de joburi” etc.);
d) informarea şi consilierea studenţilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru cicluri de învăţământ superioare;
e) organizarea şi desfăşurarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; elaborarea şi implementarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în plan naţional şi internaţional axate pe problema formării, reconversiei, recalificării în vederea obţinerii de informaţii necesare realizării obiectivelor C.C.O.C.;
f) asigurarea de relaţii inter-universitare cu alte centre şi departamente similare din România şi din Uniunea Europeană;