Facultăţi şi departamente didactice -> Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Regulamentul de funcţionare al D.P.P.D.:

Menire:

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o instituţie abilitată să asigure pregătirea psihopedagogică şi metodică a studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior care optează pentru profesiunea de cadru didactic.
Conceput ca o instituţie specializată pentru profesionalizarea psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic are următoarele atribuţii:

 • coordonarea unitară a activităţii privind concepţia, conţinutul şi metodologia specifică pregătirii în profesia de cadru didactic, reflectate în planurile de învăţământ ale facultăţilor, în programele analitice şi în activităţile didactice de curs, seminar şi de practica pedagogică, atingerea unor nivele ridicate de performanţă şi eficienţă în concordanţă cu standardele moderne ale profesiunii;
 • implementarea soluţiilor de modernizare a învăţământului şi de sprijinire a reformei acestuia, ca efect al ameliorării profesionalizării pedagogice a viitoarelor cadre didactice, precum şi ca transfer direct de informaţii şi de experienţa între cadrele didactice universitare din structura departamentului şi profesorii din şcolile de aplicaţie, unde studenţii efectuează practica pedagogică:
  • activităţi de cunoaştere generală a şcolii;
  • activităţi instructiv-educative de observaţie, simulare şi analiză, desfăşurate în clase, cabinete, laboratoare;
  • activităţi instructiv-educative practice, de proba şi finale, efectuate de studenţi, precum şi activităţile extraşcolare.
 • organizarea activităţii de perfecţionare (de specialitate, psihopedagogice şi metodică), a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; în acest context se înscriu organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat, gradul II şi gradul I şi activitatea de perfecţionare (o dată la 5 ani) conform metodologiei Ministerului Educației Cercetarii Tineretului şi Sportului;
 • promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniu, prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, editarea de cursuri, manuale, îndrumătoare didactice etc.

Componenţa departamentului:

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este subordonat direct Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi are în componenţa sa personal didactic şi personal auxiliar.
Directorul DPPD este d-na Lect.univ.dr.Eftimie Simona (contact: simone_eftimie@yahoo.com)
 
Oferta educaţională a departamentului:

DPPD organizează ca activităţi de formare continuă:
În cadrul programului de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, DPPD este un element esenţial care organizează:
 • perfecţionarea prin acordarea gradului didactic II;
 • perfecţionarea prin acordarea gradului didactic I;

UPG din Ploieşti prin DPPD este acreditată să organizeze activităţi de perfecţionare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar la următoarele specializări:

 • educatoare, învăţători, institutori - învăţământ normal şi învăţământ special;
 • profesori: Română, Engleză, Franceză, Matematică, Informatică, Chimie, Fizică, Ştiinţe Economice;
 • profesori - ingineri: IME, IPG, TPP.

DPPD organizează cursuri de pregătire în vederea susţinerii examenelor de acordare a gradului didactic II pentru specializările de mai sus.
În cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic se desfăşoară:

 • Seminar Pedagogic - curs postuniversitar, cu frecvenţă redusă, destinat absolvenţilor de învăţământ superior care nu au parcurs seminarul în timpul anilor de studii. - taxa 1500lei
Programe Formare Continuă
 • De Magister II - Învăţătoare - curs de formare profesională pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar (280 ore, 90 credite). – taxa 500lei (300lei/modul)
 • De Magister II - Educatoare - curs de formare profesională pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar (280 ore, 90 credite). – taxa 500lei (300lei/modul)
 • Detalii privind planul de învăţământ pentru programul De Magister, se află în Anexa 5

Centrul de Consiliere Psihopedagogică şi Orientare Profesională

Consilieri
prof. univ. dr. Stan Emil
prof. univ. dr. Albu Gabriel
conf. univ. dr. Safta Cristina
lector univ. dr. Suditu Mihaela
lector univ. dr. Herseni Ioana
lector univ. dr. Cristian Vasile
lector univ. dr. Margaritoiu Alina
asist.univ. dr. Eftimie Simona
asist. univ. dr. Lefter Steliana
 
Contact: corpul J, etajul II, sala 5
Informatii: +40 - 244 573 171
Email: consiliere_upg_ploiesti@yahoo.com


Ultima modificare: 13-03-2017 15:00
inchide Inchide fereastra