Ingineria Petrolului şi Gazelor -> Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ

| Catedre:
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENT: GEOLOGIE PETROLIERĂ ŞI INGINERIE DE ZĂCĂMÂNT
B-dul. BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI,Cod 100680
TEL: +40-244-573171, E-mail: geolog@upg-ploieşti.ro
PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI

Departamentul Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ a luat fiinţă în luna iulie 2011 prin comasarea Catedrei Geologie Geofizică cu colectivul de Hidraulică şi Inginerie de Zăcământ desprins din Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Constituirea Departamentului GPIZ este rezultatul organizării Facultăţii Ingineria Petrolului şi Gazelor în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale.


BIROUL DEPARTAMENTULUI

  Director Departament
-Conf.univ.dr.ing. Maria Stoicescu 
  Consiliul Director
- Conf.univ.dr.ing. Mail Eugen Ionescu
- Conf.univ.dr.ing. Mihail Valentin Batistatu
- Conf.univ.dr.ing. Viorel Eugen Vasiliu
- Sef lucr.dr.ing. Doru Stoianovici
Departamentul GPIZ asigură pregătirea de specialitate a studenţilor din cadrul secţiilor de 4 ani zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă, studii de licenţă de la Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor; de la Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie (specializarea Ingineria Protecţiei Mediului); şi de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe (specializarea Fizică-Chimie). De asemenea asigură programul studenţilor din cadrul programelor de masterat de la Facultatea IPG. Departamentul organizează studii de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze.
Departamentul GPIZ se bucură de un înalt prestigiu Naţional şi Internaţional datorită unei foarte bune pregătiri profesionale şi ştiinţifice a cadrelor didactice.
Prelegerile ţinute la un înalt nivel ştiinţific au ca bază cărţile, manualele, îndrumarele de laborator şi de proiect, editate de cadrele didactice din departament, care acoperă în întregime toate disciplinele fundamentale şi de specialitate din planurile de învăţământ.BAZA MATERIALĂ

LABORATORUL DE MINERALOGIE ŞI CRISTALOGRAFIE
- colecţie de modele de poliedre de carton, de lemn, de metal şi ipsos pentru toate cele 7 sisteme cristalografice; modele de reţele Bravais, modele de axe cristalografice;
- colecţie de minerale şi de roci pentru lucru; colecţie de minerale deosebite, unele rare, cu exponate din Europa, Africa şi America.
LABORATORUL DE MICROSCOPIE
- microscoape AMPLIVAL - moderne, binoculare, microscoape tip ROW monoculare, microscoape de tip MIN-8, microscoape MC-2, microscoape MC-5 (toate dotate cu truse complete de accesorii); colecţie de secţiuni subţiri pe roci şi minerale reprezentând toate tipurile de roci şi minerale necesare din planul de învăţământ; secţiuni pe roci şi minerale artificiale; secţiuni şlefuite (şlifuri) pentru studii calcografice;
LABORATORUL DE GEOLOGIE ISTORICĂ
- colecţie de eşantioane cu exemplificarea modurilor de fosilizare; colecţie de eşantioane caracteristice diferitelor ere geologice (Arhaic + Proterozoic + Paleozoic, Mezozoic, Neozoic);
- set de hărţi ale Europei şi ale lumii pentru reprezentarea distribuţiei paleogeografiei caracteristice diferitelor perioade; hărţi geologice ale României; harta geologică a Europei; harta geologică a lumii; harta geologică a diferitelor continente; fotografii, planşe cu fosile caracteristice.
LABORATORUL DE GEOFIZICĂ
- Calculatoare, Masă digitalizare cu calculator propriu, Staţii SUN, Staţie UPS, Ploter.
- Soft Geofizică cuprinzând: Geoframe cu trei module; Petrofizică; Seismică; Programe: Eclipse, Interactive petrophysics, Petrel.
- Set diagrafii geofizice pentru interpretarea complexă, Seturi de abace pentru interpretarea diagrafiei geofizice, Set seismograme, Set date pentru: determinarea anomaliilor gravimetrice, determinarea anomaliilor magnetice, determinarea anomaliilor termice, determinarea anomaliilor radiometrice, Album abace interpretare - SCHLUMBERGER.
LABORATORUL DE SEDIMENTOLOGIE
- Microscoape MC 5A, Aparat de cernere cu site tip THY R2 pentru analiza granulometrică a clastelor, Etuvă.
- Colecţie de eşantioane exemplificative pentru variate tipuri de structuri sedimentare, Colecţie de eşantioane pentru examen morfometric şi exoscopic al clastelor, Colecţie de roci sedimentare.
- Seturi de nomograme, diagrame ternare, tabele de date, reţele de reprezentare grafică a mărimilor sedimentologice; Fotografii de structuri sedimentare.
- Ustensile geologice: busole geologice, lupe, Atlas de structuri sedimentare.
LABORATORUL DE GEOLOGIA PETROLULUI
- Carote mecanice; Substanţe pentru analize, Lampă de ultraviolete.
- Seturi de diagrafii de corelare, Seturi de diagrafii pentru stabilirea limitei apă-hidrocarburi.
- Hartă cu principalele zone petrolifere şi gazeifere din România, Hartă cu structurile petrolifere-gazeifere din Platforma continentală a Mării Negre, Hărţi cu suprafeţe de rezervă.
- Coloane litostratigrafice pentru diverse structuri.
- Comandă geologo-tehnică şi Programe de construcţii pentru sonde.
- Hărţi structurale pentru zăcăminte de diverse structuri; Secţiuni geologice pentru zăcăminte.
LABORATORUL DE GEOLOGIA ROMÂNIEI
- colecţie de eşantioane reprezentative din toate unităţile structurale majore ale României şi mai ales din zonele de interes pentru hidrocarburi, planşe cu coloana stratigrafică reprezentativă a diferitelor unităţi şi subunităţi structurale majore; planşe cu secţiuni geologice din diferite unităţi structurale ale României.
- Harta geologică a României, Harta tectonică a României; Hărţi paleogeografice, structurale, botanice, hidrogeologice, ale Cuaternarului.
LABORATORUL DE PALEONTOLOGIE ŞI MICROPALEONTOLOGIE
- lupe binoculare cu truse complete de accesorii.
- planşe cu reprezentarea diverselor grupe de organisme fosile.
- hartă geologică a României cu localizarea principalelor puncte fosilifere, scara 1: 500 000
- colecţie de cca. 1200 preparate micropaleontologice, dintre care foraminifere, ostracode şi alte resturi fosile întâlnite în probele micropaleontologice.
- colecţie de macrofosile conţinând eşantioane cu: plante fosile, încr. Porifera şi Archaeocyatha, încr. Coelenterata, încr. Bryozoa, încr. Brachiopoda, cl. Gasteropode, cl. Bivalvia, cl. Cephalopoda, încr. Echinodermata, încr. Arthropoda, Graptoliţi, supracl. Pisces, părţi scheletice de mamifere, foraminifere mari.
LABORATORUL DE GEOMECANICĂ
- Aparat de încercare triaxial;
- Aparat de determinare a compresibilităţii (edometru), trei posturi;
- Aparat de forfecare directă;
- Balanţe electronice;
- Placă de determinare a compresibilităţii placă Lukas.
LABORATORUL DE HIDRAULICĂ GENERALĂ, HIDRAULICĂ SUBTERANĂ, ŞI INVESTIGAŢII HIDRODINAMICE
- aparat pentru studiul echilibrului relativ al lichidului dintr-un într-un vas cilindric vertical aflat în mişcare de rotaţie
- aparat pentru studiul impulsului unui jet de fluid şi etalonarea tubului Venturi
- aparat pentru determinarea bilanţului energetic şi vizualizarea mişcărilor potenţiale plane cu dispozitivul Hele-Shaw
- aparat pentru determinarea mişcării staţionare a lichidelor în conducte lungi
- aparat pentru determinarea coeficientului de viteză al sifonului
- aparat pentru urmărirea mişcării lichidelor în canale
- aparat de determinare experimentală a ecuaţiei liniare a filtrării
- aparat de determinare a mişcării radial plană staţionară a unui lichid incompresibil generat de o sondă amplasată excentric într-un zăcământ cu contur de alimentare circular, studiul mişcării axial simetrice a unui lichid incompresibil într-o sondă parţial penetrantă şi a mişcării gravitaţionale axial simetrice staţionare precum şi interferenţa sondelor extractive de lichide incompresibile
- aparat pentru studiul mişcării generate de o sondă situată la  distanţă cunoscută faţă de conturul de alimentare in cazul unui lichid incompresibil
- dispozitiv pentru studiul mişcării radial plane a unui lichid incompresibil într-un zăcământ format din două zone concentrice cu permeabilităţi diferite
LABORATORUL DE FIZICO-CHIMIA ZǍCǍMINTELOR DE HIDROCARBURI
- Porozimetrul cu He
- Tensiometrul OCA20
- GasPerm
- Aparat de mǎsurare a presiunii capilare prin injecţie cu Hg
- Aparat pentru determinarea tensiunilor interfaciale ultrascazute (metoda picaturii suspendate )
- Aparat pentru determinarea tensiunilor interfaciale ultrascazute (metoda picaturii rotitoare )
- Aparat pentru determinarea tensiunilor interfaciale.
- Aparat pentru determinarea tensiunii de vapori
- Aparat pentru analiză granulometrică prin cernere
- Aparat pentru determinarea permeabilităţii.
- Viscozimetrul Engler.
- Aparat pentru determinarea saturaţiei rocilor colectoare.
- Aparat pentru determinarea coeficientului de umflare a mineralelor argiloide.
- Aparat pentru determinarea capacitaţii de udare a rocilor colectoare (metoda USBM )
- Porozitatea:
- Aparat pentru determinarea volumului de pori prin extracţia aerului
- Picnometru pentru determinarea volumului brut.
 
CADRE DIDACTICE
Prof. univ. dr. ing. Dumitru Frunzescu, e-mail: dfrunzescu@yahoo.com
Prof. univ. dr .ing. Ion Mălureanu, e-mail: imalureanu@upg-ploieşti.ro
Prof.univ.dr.ing. Florea Minescu
Prof. univ. dr. ing. Iulian Nistor, e-mail: nistor@upg-ploiesti.ro
Conf. univ. dr. ing. Mihail Valentin Batistatu, e-mail: mihail_batistatu@yahoo.com
Conf. dr. ing. Dan Grigoraş e-mail: dan.i.grigoras@xnet.ro
Conf. dr. ing. Mihail Eugen Ionescu e-mail: eugen@upg-ploiesti.ro
Conf. univ. dr. ing. Dan Dumitru Prodan, e-mail: prodan@gepro.ro
Conf. univ. dr. ing. Viorel Eugen Vasiliu, e-mail: vvasiliu@upg-ploieşti.ro;
Conf. dr. ing. Maria Stoicescu stoicescu.maria@yahoo.com
Sef lucr. dr. ing. Daniel Petcu e-mail: petcudan55@yahoo.com
Sef lucr. dr. ing. Constantin Bratu e-mail: cbratu@upg-ploiesti.ro
Sef. lucr. dr. ing. Doru Stoianovici email: doru.stoianovici@upg-ploiesti.ro
Şef lucr. univ. dr. ing. Ileana Monica Crihan, e-mail: crihanim@upg-ploieşti.ro
Şef lucr. univ. dr. ing. Gheorghe Adrian Brănoiu, e-mail: gbranoiu@yahoo.com
Şef lucr. univ. dr. ing. Mihai Ciocîrdel, e-mail: mihai_c@bigstring.com
Şef lucr. univ. drd. ing. Daniela Doina Neagu, e-mail: ndinu_daniela@yahoo.com
CADRE DIDACTICE ASOCIATE
Prof. univ. dr. ing. Octavian Georgescu
Dr. ing. Aura Cehlarov
Conf. univ. dr. ing. Ion Macri
Dr. ing. Nicolae Goran
Dr.ing. Constantin Walter Popa

Personal didactic auxiliar şi nedidactic
Ing. Daniela Bolboacă
Tehn. pr. Ina Elena Oprea
Tehn. Ion Nae
Tehn. Mircea Panait
Tehn. Doru Nicolae
Secretar Afrodita Florea
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare este organizată pe teme de importanţă deosebită:
Studii geotehnice şi de stabilitatea terenului;
Studiul geochimic al rocilor sursă de hidrocarburi;
Studiul mineralogic şi petrografic al rocilor sursă, rocilor rezervor şi rocilor protectoare de hidrocarburi;
Interpretarea complexă a diagrafiilor de sondă;
Prevenirea şi combaterea viiturilor de nisip din sonde;
Studii stratigrafice şi sedimentologice ale unor formaţiuni de interes pentru hidrocarburi;
Analiză de bazin;
Micropaleontologia şi paleoecologia foraminiferelor cenozoice.
Cercetarea se desfăşoară pe colective în cadrul departamentului şi/sau colective interdisciplinare care cuprind cadre didactice şi din alte departamente sau companii de profil prin : fundamentarea teoretică a unor noi metode de exploatare, sisteme inteligente cu rețele neuronale pentru optimizarea exploatării zăcămintelor de țiței si gaze, cercetări privind prepararea apei pentru injectarea în zăcămintele de țiței în vederea creșterii eficienţei recuperării, cercetări privind determinarea proprietăţilor petrofizice a colectoarelor de hidrocarburi în vederea creşterii eficienţei exploatării prin metode geofizice, studiul fenomenelor legate de înmagazinarea fluidelor în rezervoare subterane (zăcăminte depletate, cavităţi executate în sâmburi de sare), ca şi diverse analize structurale ale rocilor şi fluidelor care le saturează, probleme privind ingineria mediului etc.
PARTENERI TRADIŢIONALI ÎN CERCETARE
Parteneri industriali
PETROM grup OMV
SNGN ROMGAZ S.A.
CONPET S.A. Ploieşti
ATLAS GIP S.A. Ploieşti
COMPROIECT 92 S.A. Ploieşti
PETROSTAR S.A. Ploieşti
SCHLUMBERGER
GEO ECO MAR
 Weatherford
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului


Parteneri academici
Universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Constanta, Petroşani şi Baia Mare;
Institutul Geologic al României;
I.C.P.T. Campina;
Universităţi din Polonia (AGH University of Science and Technology, Cracow), Norvegia (University of Stavanger), Germania (Clausthal University of Technology, DVGW).


Ultima modificare: 14-04-2016 10:11
inchide Inchide fereastra