Inginerie Mecanică şi Electrică -> Inginerie Mecanica

| Departamente:DATE DE CONTACT
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL DE INGINERIE MECANICA

B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI
el.:+40-244-573171/int. 254, 120, 137, 138, 139, 140, 189, 198, 276, 213, 167, 190, 276, 286
Fax: +40-244-575847
http://www.upg-ploiesti.ro
 
PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul de Inginerie Mecanică (DIM) a luat ființă în anul 2011, prin reunirea catedrelor Tehnologii de Fabricare şi Management Industrial (TFMI), Discipline Mecanice Generale (DMG) şi Utilaj Petrolier şi Petrochimic.
Departamentul are următoarele obiective principale:
• Creşterea eficienţei şi competitivităţii procesului didactic.
• Adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la piaţa forţei de muncă.
• Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, în concordanţă cu priorităţile definite în planul strategic al universităţii, la nivel naţional şi european.
• Promovarea unui sistem eficient de management în cadrul departamentului.
• Asigurarea unui climat adecvat pentru dezvoltarea şi perfecţionarea profesională a cadrelor didactice din departament.
Departamentul asigură, atât prin cursuri de specialitate de un înalt nivel ştiinţific, cât şi printr-o bază materială modernă dotată cu tehnică de calcul, desfăşurarea performantă a activităţilor universitare. Manualele editate de cadrele didactice din departament sunt folosite şi de specialiştii care lucrează în proiectarea, cercetarea şi 1 utilajului petrolier şi petrochimic.
Un loc aparte îl ocupă cercetarea ştiinţifică a membrilor departamentului. Această activitate abordează teme cerute de uzinele constructoare, şantierele petroliere şi combinatele petrochimice şi este concretizată prin finalizarea contractelor de cercetare ştiinţifică, publicarea unui număr mare de articole în reviste de specialitate, brevete de invenţii şi elaborarea tezelor de doctorat.
Şi în viitor, membrii departamentului sunt dornici să se implice în rezolvarea oricăror probleme solicitate de industria petrolieră şi petrochimică. Departamentul de Inginerie Mecanica este condus de Consiliul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică, iar între şedinţele Consiliului, de Consiliul Departamentului.

 
 
CADRE DIDACTICE DEPARTAMENT INM

 
1. Prof. dr. ing. Nae Ion
2. Prof. dr. ing. Bădoiu Dorin George
3. Prof. dr. ing. Dumitrescu Andrei
4. Prof. dr. ing. Eparu Ion
5. Prof. dr. ing. Grigore Niculae
6. Prof. dr. ing. Minescu Mihail
7. Prof. dr. ing. Petrescu Gabriel Marius
8. Prof. dr. ing. Pupăzescu Alexandru
9. Prof. dr. ing. Rîpeanu Răzvan George
10 Prof. dr. ing. Vasilescu Şerban Nicolae
11. Prof. dr. ing. Zecheru Gheorghe
12. Conf. dr. ing. Bădicioiu Marius
13. Conf. dr. ing. Calotă Nicolaie
14. Conf. dr. ing. Călţaru Mihaela
15. Conf. dr. ing. Drumeanu Adrian Cătălin
16. Conf. dr. ing. Dumitru Gheorghe
17. Conf.dr. ing. Ionescu Gabriela Cristina
18. Conf. dr. ing. Ispas Vasile
19. Conf. dr. ing. Neacşu Marian
20. Conf. dr. ing. Nicolae Viorel
21. Conf. dr. ing.mat. Pană Ion
22. Conf. dr. ing. Popa Ioan
23. Conf. dr. ing. Stan Marius
24. Conf. dr. ing. Zisopol Dragoş Gabriel
25. Sef lucr. dr. ing. Diniţă Alin
26. Sef lucr. dr. ing. Florea Ion
27. Sef lucr. dr. ing. Ilincă Costin Nicolae
28. Sef lucr. dr. ing. Ispas Dorina
29. Sef lucr. dr. ing. Laudacescu Eugen Victor
30. Sef lucr. dr. ing. Neacşa Adrian
31. Sef lucr. dr. ing. Niculae Georgeta Claudia
32. Sef lucr. dr. ing. Parepa Simion
33  Sef lucr. dr. ing. Rizea Nicoleta Florentina
34. Sef lucr. dr. ing. Rusu Liliana
35. Sef lucr. dr. ing. Săvulescu Petre
36. Sef lucr. dr. ing. Stanciu Lavinia Silvia
38. As. dr. ing.  Zaharia Maria
 
CADRE DIDACTICE ASOCIATE

1. Dr. ing. Albert Cristina Ruxandra
2. Dr. ing. Creiţaru Adrian
3. Dr. ing. Drăghici Gheorghe
4. Dr. ing. Ilie Bogdan
5. Dr. ing. Popa Alexandru
6. Dr. ing. Şovărel Eugeniu
7. Dr. ing. Tănase Maria
8. Dr. ing. Teodoriu Cătălin
9. Dr. ing. Toader Liviu
10. Drd. ing. Petre Cristian-Mihai
11. Drd. ing. Ramadan Ibrahim
12. Drd. ing. Toma Georgeta
 
CONDUCǍTORI DE DOCTORAT
 
1. Prof. univ. dr. ing. Antonescu Niculae Napoleon
2. Prof. univ. dr. ing. Pavel Alecsandru
3. Prof. univ. dr. ing. Tudor Ioan
4. Prof. univ. dr. ing. Zecheru Gheorghe
5. Prof. univ. dr. ing. Pupăzescu Alexandru
 
TEHNICIENI /MUNCITORI/ INGINERI
 
1 Bărbulescu Ion Electrician
2 Caravia Viorel Strungar
3 Gavrilă Nicolae Tehnician
4 Georgescu Alexandru Tehnician
5 Ion Gheorghe Tehnician
6 Matei Marian Sudor
7 Neagoe Vasile Inginer
8 Pintea Loredana Tehnician
9 Roman Niculae Tehnician
10 Scorţeanu Mihai Tehnician
11 Toma Georgeta Tehnician
12 Vlad Raluca Ameli Inginer
 
SECRETARIAT
 
Op. date Sterpu Violeta
 

BAZA MATERIALĂ
 
a) Laboratoare destinate activităţilor didactice şi de cercetare
• Utilaj petrolier pentru foraj şi extracţie;
• Utilaje pentru foraje speciale;
• Acţionări hidraulice şi pneumatice;
• Acţionări termice în schele petroliere;
• Calculul şi construcţia utilajului petrochimic şi de rafinărie;
• Conducte şi armături;
• Laboratorul de proiectarea asistată de calculator;
• Fiabilitatea şi mentenanţa utilajului petrolier şi petrochimic;
• Managementul riscului.
• Desen tehnic (patru săli);
• Mecanică, intitulat „prof.dr.docent în ştiinţe Rudolf Woinaroski”;
• Deformaţii şi tensiuni;
• Încercări mecanice ale materialelor;
• Fotoelasticitate;
• Vibraţii mecanice;
• Mecanisme;
• Organe de maşini (două săli);
• Modelări prin metode numerice pe calculator;
• Laboratorul de maşini-unelte şi prelucrări prin aşchiere;
• Laboratorul de sudura materialelor;
• Laboratorul de tehnologia fabricării utilajului tehnologic;
• Laboratorul de tehnologia materialelor;
• Laboratorul de tribologie;
• Laboratorul de coroziunea materialelor;
• Laboratorul de toleranţe şi control dimensional;
• Laboratorul de ştiinţa materialelor;
b) Laboratoare de cercetare acreditate
Laboratorul de examinări distructive (LED) acreditat.
c) Centrul de cercetare “Materiale şi tehnologii de fabricaţie a echipamentelor petroliere”, acreditat CNCSIS
 
Din dotarea laboratoarelor catedrei sunt de evidenţiat:
 • standuri pentru optimizarea şi investigarea teoretico-experimentală a proceselor şi utilajelor de foraj-extracţie;
 • stand pentru cercetare dinamică a stărilor de tensiuni şi deformaţii pentru instalaţii destinate forării sondelor de diametre mari;
 • standuri pentru cercetarea experimentală a performanţelor maşinilor şi transmisiilor hidro-pneumatice;
 • stand pentru cercetarea experimentală a performanţelor tehnico-economice ale motoarelor termice din acţionarea instalaţiilor petroliere;
 • standuri pentru determinarea experimentală a stării de tensiuni şi deformaţii în cadrul echipamentelor tehnologice presurizate;
 • stand pentru analiza experimental-comparativă a stării de tensiuni dezvoltată în componentele sistemelor de tip conductă;
 • utilizarea analizelor numerice în vederea evaluării capacităţii portante a echipamentelor;
 • stand pentru evaluarea stării defectologice a echipamentelor.
Laboratoare interdisciplinare:
 • Laborator de Control şi evaluare a capacităţii portante a utilajelor petroliere şi  petrochimice prin examinări nedistructive;
 • Laboratorul de Experimentare-simulare a proceselor dinamice şi vibratorii şi de diagnoză a utilajului petrolier;
 • Laborator de Monitorizare, control şi evaluare a echipamentelor de proces, depozitare şi transport din rafinării.


CERCETAREA STIINŢIFICĂ
Principalele direcţii de cercetare sunt:
 • strategii şi politici de dezvoltare durabilă în industria de utilaj petrolier şi petrochimic;
 • activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul construcţiei şi calculului utilajului petrolier şi petrochimic;
 • cercetări privind comportarea materialelor în condiţiile de exploatare specifice utilajului petrolier, temperaturi scăzute, medii agresive;
 • cercetări privind durabilitatea şi siguranţa în exploatare a utilajelor şi sculelor pentru foraj-extracţie;
 • cercetări privind comportarea tribologică a utilajului petrolier şi petrochimic;
 • activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul ingineriei proiectării şi fabricaţiei utilajului petrolier şi petrochimic;
 • activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul materialelor, tehnologiilor avansate de fabricare, verificării stării tehnice, mentenanţei, reabilitării şi/sau modernizării şi asigurării calităţii utilajului petrolier şi petrochimic;
 • proiectarea şi fabricarea utilajului petrolier pe sisteme flexibile de fabricaţie;
 • fabricarea asistată de calculator a utilajului petrolier şi petrochimic;
 • activităţi de verificare a calităţii produselor din materiale metalice şi nemetalice prin încercări distructive şi examinări de macro şi micro structură;
 • cercetări privind aplicarea tratamentelor termice în condiţii de şantier pentru elemente ale echipamentelor petroliere şi îmbinări sudate;
 • cercetări privind aplicarea tehnologiilor moderne de recondiţionare a utilajului petrolier şi petrochimic;
 • cercetări privind aplicarea tehnologiilor moderne de fabricare şi montaj a utilajului petrolier şi petrochimic;
 • managementul fabricării, montajului, exploatării şi mentenanţei echipamentelor de foraj-extracţie;
 • cercetări privind influenţa tehnologiei de fabricaţie asupra caracteristicilor funcţionale ale utilajului petrolier;
 • cercetări privind realizarea de materiale şi tehnologii noi în domeniul protecţiei anticorozive a utilajului petrolier şi petrochimic;
 • cercetări privind starea de tensiuni şi deformaţii ale utilajului petrolier şi petrochimic;
 • cercetări privind îmbunătăţirea calităţii şi creşterea fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimic.

Departamentul a realizat de-a lungul timpului o strânsa colaborare cu întreprinderile productive (uzine de utilaj petrolier, rafinării şi combinate petrochimice, schele petroliere, întreprinderi de foraj etc.) cât şi cu institute de specialitate, colaborări finalizate prin rezolvarea pe bază de contract a unor importante teme de cercetare fundamentală şi aplicativă.În acest sens se remarcă în activitatea de cercetare ştiinţifică, contractele de cercetare elaborate de membrii catedrei, care au participat la programele naţionale RELANSIN, MENER, INFOSOC, CALIST CNCFIS, CNCSIS, CNCSIS-BIOCOB etc. Departamentul de Inginerie Mecanică a obţinut prin concurs finanţări în cadrul unor programe internaţionale TEMPUS, PHARE care au permis asigurarea cu echipament de calcul a laboratoarelor, dezvoltarea şi perfecţionarea managementului universitar. Preocupările ştiinţifice ale cadrelor didactice din cadrul catedrei sunt reflectate prin numărul brevetelor de invenţie realizate ca urmare a rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică. S-a acordat o importanţă deosebită desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor catedrei pentru elaborarea tezelor de doctorat, constituind valoroase puncte de plecare în vederea dezvoltării şi rezolvării unor teme de cercetare de un deosebit interes. Ilustrative pentru volumul, varietatea şi calitatea cercetării ştiinţifice desfăşurate în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanica sunt participările cadrelor didactice la sesiunile de comunicări ştiinţifice cu lucrări ştiinţifice valoroase şi apreciate în cadrul manifestărilor desfăşurate, atât în ţară cât şi în străinătate.

SPECAILIZĂRI DE LICENȚĂ COORDDONATE

 • UTILAJE PETROLIERE ŞI PETROCHIMICE
  Domeniul – Inginerie mecanică;
  Forma de învăţământ – licenţă - cursuri de zi ;
  Durata studiilor – 4 ani (8 semestre).
 • UTILAJE PENTRU TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR
  Domeniul – Inginerie mecanică;
  Forma de învăţământ – licenţă - cursuri de zi ;
  Durata studiilor – 4 ani (8 semestre).
 • INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC
  Domeniul – Inginerie şi Management;
  Forma de învăţământ – licenţă - cursuri de zi;
  Durata studiilor – 4 ani (8 semestre).
MASTERATE COORDONATE
 • INGINERIA EXPLOATĂRII OPTIMALE A UTILAJULUI PETROLIER
  Domeniul – Inginerie mecanică;
  Specializarea – Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier
  Forma de învăţământ – master - cursuri de zi;
  Durata studiilor – 1,5 ani (3 semestre);
  Anul intrării în vigoare – 2009 – 2010.
 • INGINERIA SISTEMELOR DE TRANSPORT ŞI DEPOZITARE A HIDROCARBURILOR:
  Domeniul – Inginerie mecanică;
  Specializarea – Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor;
  Forma de învăţământ – master - cursuri de zi;
  Durata studiilor – 1,5 ani (3 semestre);
  Anul intrării în vigoare – 2009 – 2010.
 • MANAGEMENTUL RISCULUI ŞI INGINERIA FIABILITĂŢII UTILAJULUI PETROLIER ŞI PETROCHIMIC:
  Domeniul – Inginerie şi Management;
  Specializarea – Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimic;
  Forma de învăţământ – master - cursuri de zi;
  Durata studiilor – 1,5 ani (3 semestre);
  Anul intrării în vigoare – 2009 – 2010.PARTENERI TRADIŢIONALI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

SOCIETĂȚI COMERCIALE

 • S.C. IPCUP S.A. Ploieşti
 • S.C. TRANSGAZ S.A. Mediaș
 • S.C. Cameron S.R.L. Romania Ploiesti
 • S.C. ROMGAZ S.A. Mediaș
 • S.C. EON.GAZ S.A. Târgu Mureș
 • S.C. MICHELIN România, punctul de lucru Florești
 • S.C. IPIP S.A. Ploieşti
 • S.C. Confind Campina
 • S.C. Neptun Campina
 • S.C. Ductil S.A. Buzau
 • S.C. Kraftanlangen S.R.L. Romania
 • S.C. Weatherford EAST Europe Service
 • S.C. Emirom Grup S.R.L. Bucuresti
 • S.C. Abicor Binzel Romania S.R.L.
 • S.C. CDI Oilfield Services Ploiesti
 • S.C. Esab Romania Trading S.R.L.
 • S.C. PETROSTAR S.A Ploieşti
 • S.C. UPETROM S.A.
 • S.C. UZUC S.A. Ploieşti
 • S.C. PETROM S.A., membru OMV Group
 • S.C. ROMPETROL S.A.
 • S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. Ploieşti
 • S.C. CONPET S.A. Ploieşti
 • S.C. UZTEL S.A. Ploieşti
 • S.C. ELETRA COMMUNICATIONS S.R.L. Ploiesti
 • S.C. TESCO S.A. Romania
 • S.C. PROCTER & GAMBLE S.A. Urlati
 • S.C. FEDERAL MOGUL S.R.L. Romania
 • S.C. ASCOM GROUP – Chisinau, R. MOLDOVA
 • Nuovo Pignone, Firenze, ITALY
 • NSPM Formation Industrie, FRANCE
PARTENERI ACADEMICI
 • Universitatea „Politehnica” Bucureşti;
 • Universitatea „Politehnica” Timişoara;
 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
 • Universitatea din Petroşani;
 • Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi;
 • Simulimpresa, Ferarra, ITALY.
 • Sophia Antipolis Foundation, FRANCE;
 • Mediteraneean Institute For Quality, FRANCE;
 • Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs, Institut Francais du Petrole, FRANCE;
 • University Clausthal, GERMANY;
 • Montant Universitat Leoben, AUSTRIA.
 
COLABORĂRI EXTERNE

Universitatea din Bristol, Marea Britanie;
Universitatea Poitiers, Franţa;
Institutul Francez de Petrol.
Universitatea Tehnică din Clausthal-Zellerfeld, Germania
 
 
CENTRE DE CERCETARE:
MATERIALE ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE A ECHIPAMENTELOR PETROLIERE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENT ŞI TEHNOLOGII PETROLIERE - Cematep
CENTRUL ZONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SUDURĂ
 
 
AFILIERI LA ORGANIZAŢII SAU ASOCIAŢII PROFESIONALE

Asociaţia de Sudură din România;
Asociaţia Română de Mecanica Ruperii;
Asociaţia Română de Tribologie;
Asociaţia Generală a Inginerilor din România;
Asociaţia Inginerilor din Petrol "Aurul Negru";
Asociatia Managerilor si Inginerilor Economisti din Romania AMIER;
 


Ultima modificare: 21-02-2017 20:18
inchide Inchide fereastra