Tehnologia Petrolului şi Petrochimie -> Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL INGINERIA PRELUCRĂRII PETROLULUI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI
Tel.: +40-244-573171; +40-244-573568/int. 160, 277
Fax: +40-244-575847, E-mail: ippp@mail.upg-ploiesti.ro

PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
În actuala structură şi denumire, Departamentul funcţionează din anul 2011, dupǎ unificarea celor douǎ catedre: Ingineria prelucrǎrii petrolului şi petrochimie şi Inginerie chimicǎ şi a mediului. În urma constituirii Departamentului s-au format următoarele colective:
• Fizico-chimia petrolului şi a substanţelor naturale
• Tehnologia prelucrării petrolului
• Tehnologia uleiurilor
• Petrochimie
• Cataliză
• Reactoare chimice
• Ecologie
• Merceologia produselor petroliere şi petrochimice
• Proiectare conceptuală a proceselor chimice
• Inginerie chimică. Procese de transfer
• Protecţia mediului
 
OBIECTIVE PRINCIPALE
 • pregătirea viitorilor ingineri specializaţi în Prelucrarea petrolului şi petrochimie, cu acoperirea majorităţii domeniilor de specialitate
• instruirea studenţilor de la specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie
• instruirea studenţilor de la specializarea Informatică industrială
• efectuarea activităţii de cercetare în patru direcţii principale:
1. Tehnologii de prelucrare a hidrocarburilor (petrol şi petrochimie)
2. Inginerie chimică
3. Proiectare conceptuală a proceselor chimice
4. Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie
 
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI
  • Prof.dr.ing. Dorin Stănică Ezeanu- director Departament
  • Prof. dr. ing.Ion Onuţu
  • Prof.dr.ing. Florin Oprea
  • Şef lucr. dr. ing. Diana Cursaru
  • Şef lucr.dr.ing. Loredana Negoiţă
CADRE DIDACTICE:
1. Prof. dr. ing.Stănică-Ezeanu Dorin                dorsta@upg-ploiesti.ro
2. Prof. dr. ing.Ciuparu Dragoş                          dciuparu@upg-ploiesti.ro
3. Prof. dr. ing. Matei Vasile                                 vmatei@upg-ploiesti.ro
4. Prof. dr. ing. Onuţu Ion                                     ionutu@upg-ploiesti.ro
5. Prof. dr. ing. Oprea Florin                                florin@oprea.org
6. Prof. dr. ing.Roşca Paul                                  prosca@upg-ploiesti.ro
7. Şef lucr.dr.ing. Bogatu Liana
8. Sef lucr. dr. ing. Borcea Anca                         aborcea@upg-ploiesti.ro
9. Şef lucr. dr. ing. Cursaru Diana                   dianapetre@yahoo.com
10. Sef lucr. dr. ing. Dragomir Raluca               ralued@yahoo.co.uk
11. Şef lucr. ing. Duşescu Cristina                   cdusescu@upg-ploiesti.ro
12. Sef lucr. dr. ing. Filotti Liviu                           lfilotti@upg-ploiesti.ro
13. Şef lucr. dr. ing. Jugănaru Traian                juganarut@yahoo.com
14. Şef lucr. dr. bioch. Micu Andra                      andramihaelamicu@yahoo.com
15. Şef lucr.dr.ing. Mihai Oana                           mihaioana2006@yahoo.com
16. Şef lucr. dr. ing. Movileanu Daniela             dmovileanu@upg-ploiesti.ro
17. Sef lucr. dr. ing. Neagu Mihaela                   mpetre@mail.upg-ploiesti.ro
18. Sef lucr. dr. ing. Negoiţǎ Loredana              irena.negoita@gmail.com
19. Sef lucr. dr. ing. Panaitescu Caşen             cpanaitescu@gmail.com
20. Sef lucr. dr. ing. Popa Maria                           mariapopa2007@gmail.com
21. Prep.ing. Fendu Elena Mirela                       emfendu@upg-ploiesti.ro
22. Prep. ing. Nicolae Marilena                           mnicolae@upg-ploiesti.ro
23. Prep.ing. Rǎdulescu Sînziana                      marasescusinziana@yahoo.com

 
CURSURI
Departamentul asigură prin cursuri, laboratoare şi proiecte de specialitate corespunzătoare pregătirea studenţilor de la facultăţile: Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Inginerie Mecanică şi Electrică şi Litere şi Ştiinţe.
De asemenea, trebuie menţionată activitatea de predare şi de cercetare desfăşurată de membrii Departamentului în cadrul cursurilor de Masterat în domeniile : Tehnologii avansate în ingineria protecţiei mediului, Inginerie chimică asistată de calculator în rafinării şi petrochimie, Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului şi Controlul calitǎţii produselor şi a factorilor de mediu.
Principalele cursuri predate în cadrul catedrei sunt: Fizico-chimia petrolului, Tehnologia distilării petrolului, Reactoare chimice, Procese termo-catalitice în industria de prelucrare a petrolului, Petrochimie, Tehnologia fabricării uleiurilor, Cataliză, Fizico-chimia substanţelor naturale, Poluanţi în petrol şi petrochimie, Combustie nepoluantă, Tehnologii nepoluante în prelucrarea petrolului, Procese de transfer de masă, Procese neconvenţionale de separare, Procese de transfer de cǎldurǎ, Purificarea gazelor industriale, Procese hidrodinamice, Tratarea apelor reziduale, Ştiinţa solului şi reconstrucţia ecologică, Termoenergetica prelucrării petrolului, Simularea proceselor chimice, Proiectarea conceptuală a proceselor chimice, etc.
 
LABORATOARE
Lucrările practice aferente disciplinelor predate în Departamentul de Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului se desfǎşoară în laboratoare didactice, denumite după tipul de activitate desfăşurat şi prezentate în continuare:
• Fizico-chimia petrolului şi a substanţelor naturale
• Tehnologia distilării petrolului
• Procese termocatalitice
• Tehnologia uleiurilor minerale
• Petrochimie
• Cataliză şi catalizatori
• Reactoare chimice
• Modelarea şi simularea proceselor
• Proiectare asistată de calculator
• Procese de transfer de masă
• Purificarea gazelor industriale
• Procese de transfer de cǎldurǎ
• Procese hidrodinamice
• Tratarea apelor reziduale
• Termoenergeticǎ
• Protecţia mediului
• Merceologie
• Coroziune
• Ecologie
 
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea de cercetare se efectuează sub diverse forme: programe de cercetare finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, stagii de specializare în străinătate efectuate în cadrul unor programe finanţate de diverse organisme internaţionale, doctorat, precum şi ca o activitate continuă de perfecţionare a fiecărui cadru didactic şi de dezvoltare a disciplinelor pe care acestea le coordonează.
Tematica de cercetare abordată este diversă, corespunzătoare spectrului larg de specialităţi prezente în catedră. Se pot menţiona următoarele direcţii mai importante, ce constituie preocupări majore, adecvate profilului catedrei:
• modernizarea tehnologiilor din prelucrarea petrolului şi petrochimie în concordanţă cu exigenţele actuale privind calitatea produselor şi protecţia mediului ambiant
• studiul unor sisteme catalitice pentru creşterea performanţei proceselor de prelucrarea petrolului şi pentru reducerea emisiilor poluante
• extinderea bazei de date şi programe utilizabile la simularea proceselor de prelucrare a petrolului şi petrochimice
• cercetări fundamentale asupra fenomenelor de transport (impuls, masă şi căldură)
• studiul proceselor şi aparatelor specifice ingineriei chimice
• ingineria mediului (purificarea gazelor industriale, tratarea apelor reziduale, ştiinţa solului şi reconstrucţia ecologică)
• proiectarea conceptuală a proceselor chimice: modelare, simulare, optimizare, sinteză
• proiectarea de noi procese tehnologice sau retehnologizarea proceselor chimice existente.
 
TEME DE CERCETARE:
1. Caracterizarea fizico - chimică a produselor petroliere prin metode spectrale şi cromatografice
2. Analiza compuşilor aromatici prezenţi în fracţiunile petroliere prin cuplaj HPLC/GC
3. Studiul coroziunii în industria prelucrării petrolului şi petrochimie
4. Sinteza şi caracterizarea structurală a combinaţiilor anorganice
5. Studiul oxidării hidrocarburilor pe catalizator de tip perovskit
6. Inhibitori de coroziune utilizaţi în industria petrolieră
7. Tehnologie pentru eliminarea şi recuperarea fenolului din apele reziduale
8. Modelarea şi simularea unui reactor de hidrotratare
9. Modelarea şi simularea sistemului reactor-regenerator din instalaţia de cracare catalitică
10. Modelarea cinetică a proceselor de oxidare selectivă a etilbenzenului pe catalizatori de tip site moleculare mezoporoase
11. Modelarea şi simularea procesului de oxosinteză
12. Modelarea cinetică a unui sistem de reacţie biochimic
13. Catalizatori pentru depoluarea mediului
14. Studiul obţinerii combustibililor Diesel cu conţinut redus de sulf conform normelor EURO 2005
15. Studiul reciclării maselor plastice uzate (PE, PET)
16. Regenerarea uleiurilor uzate
17. Tehnologii pentru diminuarea conţinutului de benzen din benzine
18. Valorificarea energetică ecologică a bioetanolului
19. Studii de noi materiale catalitice pentru depoluarea efluenţilor gazoşi industriali
20. Obţinerea de combustibili emulsionaţi pentru realizarea unei arderi curate
21. Valorificarea glicerinei rezultate la sinteza biodieselului în scopul obţinerii de produse prietenoase mediului
22. Obţinerea hidrogenului din resurse bio-regenerabile
23. Studiul eliminării stirenului din apele reziduale. Proiectul tehnologic al instalaţiei de separare a stirenului
24. Retehnologizarea instalaţiilor de desulfurare gaze şi recuperare sulf de la Petrobrazi şi Arpechim
25. Tratarea şi eliminarea sodelor uzate de la Lukoil
26. Tratarea şi eliminarea sodelor uzate de la Arpechim
27. Retehnologizarea instalaţiei de fabricare propenoxid Oltchim;
28. Proiectarea instalaţiei de recuperare octanol din octanolul rezidual de la fabricarea plastifianţilor, Oltchim
29. Analize termoenergetice la nivelul instalaţiilor tehnologice aparţinând SC LUKOIL SA, Rafinăria STEAUA Română SA Câmpina
30. Studiul emulsiilor petroliere din câmpurile petroliere şi impactul acestora asupra mediului
31. Cercetări privind substituirea parţială a benzinelor auto cu amestecuri de alcooli-benzine-eteri
32. Studiul calităţii apei uzate în staţiile de epurare a apelor uzate menajere şi industriale
33. Monitorizarea dinamicii principalelor grupe de microorganisme din nămolul activ în treapta de epurare biologică.
 
DOCTORAT
În prezent, cadrele didactice conducătoare de doctorat sunt : Prof.dr.ing. Ciuparu Dragoş, Prof. dr.ing. Roşca Paul, Prof.dr.ing. Onuţu Ion, Prof.dr.ing. Oprea Florin şi Prof.dr.ing. Matei Vasile. Aceştia conduc 12 doctoranzi (dintre care 10 români cu frecvenţă şi 2 străini – unul cu frecvenţă şi unul fără frecvenţă). În istoria Departamentului existǎ o bogatǎ activitate de cercetare ştiinţificǎ probatǎ de elaborarea şi suţinerea unui numǎr de peste 80 de teze de doctorat sub îndrumarea a peste 10 conducători ştiinţifici, personalitǎţi ştiinţifice recunoscute în ţarǎ şi strǎinǎtate.
 
PARTENERI ACADEMICI EXTERNI
• Universitatea Yale
• Universitatea Paris 7 „Denis-Diderot”
• Universitatea Catolică din Louvain-la-Neuve (Belgia)
• Universitatea din Sheffield (Anglia)
• Universitatea din Birmingham
• Universitatea din Hertfortshire (Anglia)
• Universitatea Tehnică din Compiegne (Franţa)
• Universitatea Autonom㠖 Barcelona
• Institutul Tehnic – Lisabona
• Universitatea NOVA Lisabona
• Universitatea Tehnică din Clausthal - Germania
• Universitatea Karlsruhe - Germania
• Norvegian University of Science and Technology (NTNU)
 
PARTENERI ACADEMICI INTERNI
• Universitatea „Politehnica” Bucureşti
• Universitatea Bucureşti
• Universitatea Politehnica „Gh.Asachi” Iaşi
• Universitatea „Babes Bolyai” Cluj
• Universitatea Transilvania din Braşov
• Universitatea Piteşti
• Universitatea „Ovidius” Constanţa
• Universitatea Dunǎrea de Jos Galaţi
• Universitatea de Nord Baia Mare
• Universitatea din Petroşani
• Universitatea „Valahia” din Târgovişte

PARTERNERI INDUSTRIALI
• OMV - PETROM – Sucursalele PETROBRAZI, ARPECHIM şi PETROMAR
• LUKOIL România
• Petrotel Lukoil Ploieşti
• OLTCHIM S.A. Râmnicu-Vâlcea
• PETRO-DESIGN – Institutul de Proiectări Bucureşti
• Steaua Română S.A. Câmpina
• IPIP S.A. Ploieşti
• Litvin S.A. Ploieşti
• Atica Râmnicu Vâlcea
• Rompetrol S.A. (Rafinǎriile Midia Nǎvodari şi Vega Ploieşti)
• CONPET S.A. Ploieşti
• ZECASIN S.A. Bucureşti
• ICECHIM Bucureşti
• ROMGAZ Mediaş
• M-I Petrogas Services România
• BRITISH AMERICAN TABACCO Ploieşti
• Societăţi comerciale de îmbuteliere şi distribuţie a GPL (aragaz şi auto)
• ProWater Ecosystem Ploieşti
 


Ultima modificare: 25-11-2013 15:13
inchide Inchide fereastra