Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
  | Managementul calităţii
 
   Conducerea UNIVERSITǍŢII PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI, conform declaraţiei de politică a calităţii a Rectorului, organizează, controlează şi alocă resurse pentru realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calităţii. Cerinţele impuse de ARACIS în metodologia de evaluare şi ale standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi IWA 2:2009 stabilesc coordonatele sistemului general de management şi modelează cultura organizaţională din cadrul universităţii.
        Certificarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu standardele internaţionale ISO 9001:2008 şi IWA 2-2009 oferă o mai mare încredere clienţilor că procesele desfăşurate în cadrul universităţii sunt ţinute sub control şi că aceste procese sunt îmbunătăţite continuu ţinând cont de cerinţele legale şi de reglementare impuse şi de criteriile de evaluare impuse de metodologia ARACIS.
        Cerinţele impuse de aceste documente se întrepătrund şi îndeplinirea lor simultană duce la îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor ce se desfăşoară în UPG din Ploieşti.
        Sistemul de management al calităţii SMC din Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti este organizat astfel:
 - Rectorul universităţii este direct responsabil pentru managementul calităţii în Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti.
 - Rectorul delegă competenţele de conducere operativă a SMC prorectorului responsabil cu activitatea didactică şi managementul calităţii.
 - La nivelul universităţii s-a constituit şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii CEACU.
 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii CEACU are ca misiuni principale implementarea Hotărârii Senatului universităţii cu privire la asigurarea calităţii şi elaborarea Raportului anual cu privire la asigurarea calităţii în Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti. De asemenea, CEACU propune conducerii universităţii (Senatului universităţii sau Biroului Executiv al Senatului) constituirea de structuri operaţionale de monitorizare şi evaluare periodică a calităţii programelor sau activităţilor din universitate şi realizarea demersurilor pertinente privind îmbunăţăţirea calităţii.
 - Activitatea CEACU este asistată de Serviciul de management al calităţii SMCU.
        Serviciul de management al calităţii SMCU are ca principale misiuni dimensionarea şi documentarea corespunzătoare a SMC, diseminarea şi implementarea hotărârilor CEACU şi organizarea activităţilor de pregătire a personalului din Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti în domeniul calităţii.
 
 
Logo