Skip to main content
d

Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic

ORGANIZARE ŞI MISIUNE

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a luat fiinţă în structura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti ca urmare a Ordinului Ministrului nr. 4148/13.07.1998. Departamentul funcţionează după Regulamentul privind organizarea şi funţionarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic aprobat prin Ordinul Ministrului învăţământului nr. 4356/11.07.1996, în baza art. 68 al Legii Învăţîmântului nr. 84/1995, modificată şi completatã cu Legea nr. 131/1995.   
      Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesiunea didactică sunt obligaţi să participe şi să absolve toate disciplinele prevăzute în cadrul planului de învăţământ al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
      Departamentul funcţionează pe baza unui regulament propriu şi are planuri de învăţământ distincte, care cuprind discipline de pregãtire teoretică şi practică. Aceasta se desfăşoară conform planului de învăţământ care cuprinde două niveluri. Nivelul I (atat pe parcursul studiilor universitare de licență, cât și în regim postuniversitar) și Nivelul II (în regim postuniversitar)

Nivelul I (inițial) acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și gimnazial, cu condiția acumulării unui minim de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică. Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul liceal și postliceal, cu satisfacerea cumulativă a două condiții:

1. Acumularea unui minim de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obținute prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II;

2. Absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licență.

secretariat

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

LUNI : 9:00 – 10:00, 13:30 – 15:00

MARTI : 9:00 – 10:00, 13:30 – 15:00

MIERCURI: 9:00 – 10:00, 13:30 – 15:00

JOI: 9:00 – 10:00, 13:30 – 15:00

VINERI – NU AVEM PROGRAM CU PUBLICUL

Tel: 0244573171, interior 231

Va rugam insistent sa respectati programul afisat


Noutăți Proiecte de dezvoltare Regulamentul de funcţionare

                            

                             Programe de reconversie


Menire:

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o instituţie abilitată să asigure pregătirea psihopedagogică şi metodică a studenţilor şi a absolvenţilor de învãţãmânt superior care optează pentru profesiunea de cadru didactic.
Conceput ca o instituţie specializată pentru profesionalizarea psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic are următoarele atribuţii:

 • coordonarea unitară a activitãţii privind concepţia, conţinutul şi metodologia specificã pregãtirii în profesia de cadru didactic, reflectate în planurile de învãţãmânt ale facultăţilor, în programele analitice şi în activităţile didactice de curs, seminar şi de practica pedagogică, atingerea unor nivele ridicate de performanţă şi eficienţă în concordanţă cu standardele moderne ale profesiunii;
 • implementarea soluţiilor de modernizare a învăţământului şi de sprijinire a reformei acestuia, ca efect al ameliorării profesionalizării pedagogice a viitoarelor cadre didactice, precum şi ca transfer direct de informaţii şi de experienţa între cadrele didactice universitare din structura departamentului şi profesorii din şcolile de aplicaţie, unde studenţii efectuează practica pedagogică:
  • activităţi de cunoaştere generală a şcolii;
  • activităţi instructiv-educative de observaţie, simulare şi analiză, desfãşurate în clase, cabinete, laboratoare;
  • activităţi instructiv-educative practice, de proba şi finale, efectuate de studenţi, precum şi activităţile extraşcolare.
 • organizarea activitãţii de perfecţionare (de specialitate, psihopedagogice şi metodică), a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; în acest context se înscriu organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat, gradul II şi gradul I şi activitatea de perfecţionare (o dată la 5 ani) conform metodologiei Ministerului Educaþiei Cercetarii Tineretului şi Sportului;
 • promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniu, prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, editarea de cursuri, manuale, îndrumătoare didactice etc.

Componenţa departamentului:

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este subordonat direct Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi are în componenţa sa personal didactic şi personal auxiliar.

Directorul DPPD este d-na Conf. Univ. Dr. Badea Mihaela (contact: dppd@upg-ploiesti.ro)
 
Oferta educaţională a departamentului:

DPPD organizeazã ca activităţi de formare continuă:
În cadrul programului de formare continuă a personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar, DPPD este un element esenţial care organizează:

 • perfecţionarea prin acordarea gradului didactic II;
 • perfecţionarea prin acordarea gradului didactic I;

UPG din Ploieşti prin DPPD este acreditată să organizeze activităţi de perfecţionare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar la următoarele specializări:

 • educatoare, învăţători, institutori - învăţământ normal şi învăţământ special;
 • profesori: Română, Engleză, Franceză, Matematică, Informatică, Chimie, Fizică, Ştiinţe Economice;
 • profesori - ingineri: IME, IPG, TPP.

DPPD organizează cursuri de pregătire în vederea susţinerii examenelor de acordare a gradului didactic II pentru specializările de mai sus.
În cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic se desfăşoară:

 • Seminar Pedagogic - curs postuniversitar, în regim comasat, destinat absolvenţilor de învãţãmânt superior care nu au parcurs seminarul în timpul anilor de studii.
 

Centrul de Consiliere Psihopedagogică şi Orientare Profesională

Consilieri
Prof. Univ. Dr. Albu Gabriel
Prof. Univ. Dr. Cristian Vasile
Prof. Univ. Dr. Stan Emil
Prof. Univ. Dr. Suditu Mihaela
Conf. Univ. Dr. Eftimie Simona
Conf. Univ. Dr. Margaritoiu Alina
Conf. Univ. Dr. Safta Cristina
Lector Univ. Dr. Herseni Ioana
Lector Univ. Dr. Lefter Steliana
Contact: corpul J, etajul II, sala 5

Informatii: +40 - 244 573 171

Tel: 0244573171, interior 231

Email: consiliere_upg_ploiesti@yahoo.com