Skip to main content
d

CONCURSURI DIDACTICE 2017-2018 SEMESTRUL I

I. POSTURI DIDACTICE VACANTE 

a)  Posturi didactice pe perioadă nedeterminată scoase la concurs

 • COMISII DE CONCURS
 • CANDIDATI
  • Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor
   • Dep. Geologie Petrolieră și Inginerie de Zăcământ
    •  poz.25, șef lucrări
     • Dr.ing. BADEA ANA MARIA - aviz juridic favorabil nr. 227/11.01.2018 - CV; Listă de lucrări; Fișă de verificare
     • Tema prelegerii didactice: ,,Transportul țițeiului vâscos prin conducte. Calculul hidraulic și termic,,
     • Dr.ing. VLASCEANU COSTIN VIOREL - aviz juridic favorabil nr. 225/11.01.2018 - CV; Listă de lucrări; Fișă de verificare   
     • Tema prelegerii didactice: ,,Transportul țițeiului vâscos prin conducte. Calculul hidraulic și termic,
   • Dep. Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor
    •  poz.17, șef lucrări
     • Asist.dr.ing. STAN IOANA GABRIELA - aviz juridic favorabil nr. 234/11.01.2018 - CV; Listă de lucrări; Fișă de verificare 
     • Tema prelegerii didactice: ,,Proprietățile fluidelor de foraj - conținutul de lichide și solide,,
    •  poz.18, șef lucrări
     • Dr.ing. PRUNDUREL PETRONELA ALINA - aviz juridic favorabil nr. 228/11.01.2018 - CV; Listă de lucrări; Fișă de verificare 
     • Tema prelegerii didactice: ,,Calculul hidraulic al conductelor pentru lichide,,
  • Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică
   • Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică
    • poz.22, șef lucrări
     •  Dr.ing. PRICOP EMIL - aviz juridic favorabil nr. 230/11.01.2018 - CV; Listă de lucrări; Fișă de verificare 
     • Tema prelegerii didactice: ,,Securitatea  rețelelor locale de calculatoare. Tipuri de atacuri. Firewall-uri,,
  • Facultatea de Științe Economice
   • Departamentul de Cibernetică, Infomatică Economică, Finanțe și Contabilitate

b) Posturi didactice pe perioadă determinată scoase la concurs

 • COMISII DE CONCURS
 • CANDIDAȚI
  • Facultatea de Inginerie Mecanică
   • Departamentul de Inginerie Mecanică
    • poz.47, asistent universitar
     • Drd.ing. PĂTÎRNAC IULIAN - aviz juridic favorabil nr. 229/11.01.2018 - CV; Listă de lucrări; Fișă de verificare 
     • Tema prelegerii didactice: ,,Dimensionarea barelor solicitate la încovoiere. Distribuții de tensiuni normale și tangențiale,,
   • Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică
    • poz.41, asistent universitar
     • Drd.ing. ROȘCA COSMINA MIHAELA - aviz juridic favorabil nr. 224/11.01.2018 -CV; Listă de lucrări; Fișă de verificare
     • Tema prelegerii didactice: ,,Analiza experimentală a comunicației prin port serial între microcontroller-ul PIC 18F și un sistem de calcul,,

II. DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR

a) Calendarul desfășurării concursurilor

b) Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 1647/24.11.2017

c) Programul probelor de concurs

d) Rezultatele concursurilor conform recomandărilor comisiilor de concurs

e) Rezultatul soluționării contestațiilor

f)  Rezultatul final al concursurilor


III. LEGISLAȚIE/METODOLOGII

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • componența dosarului de concurs
 • formulare de înscriere 
  • cererea de înscriere (Anexa 1)
  • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor incluse în dosar (Anexa 2)
  • declarație pe propria răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor din fisa de verificare (Anexa 3)
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UPG de prezentare la concurs pentru posturile de asistent și de lector / șef de lucrări (Anexa 4)
  • lista citărilor lucrărilor publicate (Anexa 5)
  • declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în nicio situație de incompatibilitate (Anexa 6)

V. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011

VI. Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării 

 • Șef lucrări (lector universitar): 2.871 lei
 • Asistent universitar: 2.378 lei

VII. Tematica probelor de concurs

VIII. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs

 • Dosarul este întocmit și depus de candidat la Registratura Universității Petrol - Gaze din Ploiești, str. Bd. București - nr. 39, cod 100680, Ploiești, jud.Prahova  de luni - Joi  între orele 7.30 - 16.00 și vineri între orele 7.30 - 13.30 sau prin intermediul serviciilor poștale de curierat care permit confirmarea primirii dosarului.

 • Informații suplimentare - Secretariat Universitate, secretar Dordea Constanța, telefon 0244 575817, 0244 573 171/186, cdordea@upg-ploiesti.ro